Adatvédelmi Nyilatkozat

A konzolbirodalom.hu webshop üzemeltetője (továbbiakban: üzemeltető / adatkezelő) , a Optic Kft. a személyes adatok védelme érdekében, továbbá az adatkezelésről történő tájékoztatás céljából az alábbi adatvédelmi szabályzatot alkotta meg.
Az üzemeltető a honlap látogatóit (továbbiakban: Felhasználóit vagy Vásárlóit) jelen adatvédelmi szabályzat keretében tájékoztatni kívánja, hogy adatkezelés milyen mértékben és célból történik.
A Felhasználó a www.konzolbirodalom.hu oldalra történő látogatással, a webshopba történő regisztrációval, a megrendelése teljesítése érdekében és a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített eljárások kapcsán önkéntes és határozott kinyilvánítását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezelése a jelen szabályzat szerint megvalósuljon.
Az üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.

Értelmező rendelkezések:


1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
15. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
16. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés alapelvei:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait a törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Az adatbiztonság követelménye:

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. A www.konzolbirodalom.hu webshop üzemeltetője, mint adatkezelő mindent elkövet annak érdekében, hogy a Felhasználók adatai biztonságban legyenek, ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Az üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy csak biztonságos internetes és egyéb más hálózatra csatlakozzanak, számítógépeiket megfelelő vírusvédelemmel és tűzfallal lássák el, csak megfelelő védelemmel és biztonságos hálózatra csatlakozott számítógépen látogassák a webshopot, továbbá általánosságban is mindent kövessenek el annak érdekében, hogy személyes adataikhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – a törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének céljából, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

Adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

Személyes adatok felhasználása statisztikai célra:


A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.
A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak statisztikai célból kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.

 

Adatkezelő megnevezése:


Az adatkezelő a www.konzolbirodalom.hu honlap üzemeltetője, a Optic Kft. (3060 Pásztó, Rákóczi utca 20., Adószám: 254412392-1-2; Cégjegyzékszám: 12-09-009388)
A kezelt személyes adatok köre:
A regisztráció során a webshop a következő, a vásárló által megadott adatokat rögzíti a rendszerében:
Teljes név / Cégnév
E-mail cím
Jelszó
Telefonszám
Cím
Cégek esetében adószám

A fenti adatok a vásárló azonosításhoz, illetve a kiszállításhoz szükségesek, azokat az Üzemeltető kezeli a felhasználó (Vásárló) azonosításához.

A megrendelések kiszállítása érdekében a webshop az alább felsorolt adatokat adja át a Szállító cég (futárszolgálat) rendelkezésére:
GLS futárszolgálat esetén: Teljes név, Cím, Telefonszám, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomagszám, Számlaszám/bizonylat száma (számlaszám mezőben a saját programjukban is), Csomag értéke a várható szállítási költséggel együtt.

Az adatokat az Üzemeltető és a szállító cég kezeli a megrendelés kiszállításának céljából.

 

A személyes adatok kezelésére az alábbi egyéb esetekben kerülhet sor:
Naplófájlok használata: A felhasználó által az oldal megtekintése során technikailag a naplófájlokba az alábbi adatok kerülnek:
a csatlakozott számítógép IP-címe, az a weboldal, ahonnan a felhasználó felkeresi a honlapot (hivatkozási hely), felhasználó azonosítója (amennyiben a felhasználó be van jelentkezve), a felhasználó által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje, internetes böngészőjének típusa és paraméterei (beállításai), operációs rendszer típusa.

Sütik használata: A honlapon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a webshop a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A sütik a Google és az Üzemeltető által biztosítottak, előbbiek felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül, utóbbiaké a webshopon belül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a webshop a felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók – közöttük a Google – ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait (egyben azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják).

Alkalmazott sütik: analitika, követés, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználót azonosító session süti.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást ad arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

A www.konzolbirodalom.hu webshop alkalmazza a Google Analyticsprogramot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával, továbbá a süti által készített, a felhasználó weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) a Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google AdWords remarketing: Külső szolgáltatók (közöttük a Google) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

 

Személyes adatok kezelésének módja, időtartama:

A személyes adatok kezelése a jelen szabályzat rendelkezései szerint, továbbá az Infótv. előírásainak betartásával történik.
A www.konzolbirodalom.hu webshop üzemeltetője, mint adatkezelő a személyes adatokat csak a felhasználó előzetes hozzájárulásával kezeli, a felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.konzolbirodalom.hu internetes webshop felhasználóként történő alkalmazása szükségszerűen együtt jár azzal, hogy a felhasználó bizonyos személyes adatokat az üzemeltető részére (pld. a regisztráció során) megadjon, s az adatkezeléshez hozzájáruljon. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása esetén a felhasználó részére a www.konzolbirodalom.hu nem tudja biztosítani a termékek honlapon történő értékesítését, az adatkezelés időtartama így a felhasználóként történő regisztráció időpontjától a felhasználó törléséig tart.
A panaszkezelési eljárás során, garanciális vagy hibás teljesítési igények teljesítése érdekében ugyancsak sor kerülhet adatkezelésre, amely adatkezelés csak ezen eljárások időtartamáig ill. a jogszabály által előírt időtartamig tart.
A számvitelről szóló törvénnyel összhangban a számviteli bizonylatokat az üzemeltető 8 évig köteles megőrizni [A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése: „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”].
A honlap (webshop) üzemeltetője felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy – az ÁSZF rendelkezéseivel összhangban – a regisztráció során megadott adatok valódiságáért kizárólagosan a felhasználó felel, ahogy azért is, hogy az adott felhasználói azonosítón csak a regisztrált felhasználó lép be, s minden, a felhasználói regisztrációval kapcsolatos, a felhasználóval kapcsolatba hozható cselekmény kapacsán a felelősség és következmény kizárólagosan a felhasználót terheli.

 

Személyes adatok továbbítása:


A személyes adatok továbbítása során (pl. szállítás esetén a futárszolgálat részére történő adattovábbítás esetében) a partnercég az általa érvénybe léptetett adatvédelmi szabályzat (ill. adatvédelmi tájékoztató) alapján jár el.
A webshop üzemeltetője törekszik arra, hogy olyan szolgáltatót válasszon, amely a szolgáltatás ismérveit tekintve minőségi szolgáltatást nyújt, s az adatvédelmi irányelveket tiszteletben tartja.

 

A Felhasználó tájékoztatása:

Az érintett Felhasználó kérelmezheti az Üzemeltetőnél (mint adatkezelőnél)
tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Kapcsolattartás:


Az üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy kapcsolatfelvétel az alábbi elérhetőségeken biztosított:
Optic Kft.
Székhely: 3060 Pásztó, Rákóczi utca 20.
Központi e-mail: info@konzolbirodalom.hu
Telefon: +36 20 529 8000
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
Hétfő 10:00-18:00
Kedd 10:00-18:00
Szerda 10:00-18:00
Csütörtök 10:00-18:00
Péntek 10:00-18:00
Szombat 10:00-14:00
Vasárnap Zárva

 

A www.konzolbirodalom.hu üzemeltetője:
Optic Kft.